0

Regulamin

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HYDROPOLSKA.PL

 

I

Definicja pojęć

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 

1. Sprzedawcy - należy przez to rozumieć właściciela sklepu internetowego: Mariusza Bezę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hydro-Polska Mariusz Beza z siedzibą w Myszkowie (42-300), ul. Broniewskiego 17; NIP:  5771806838, REGON: 152110133, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza miasta Myszkowa.

2.Sklep internetowy – należy przez to rozumieć prowadzony przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.hydropolska.pl serwis internetowy, za pośrednictwem którego, Kupujący może kupić produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.

3.Kupującym - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła co najmniej 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną, jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza dokonać lub dokonała zakupu w Sklepie internetowym Sprzedawcy,

4.Konsumencie- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II

Oferta sklepu

 

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
2. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.
3. Sprzedawane przez Sklep produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
4. Niektóre z produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu mogą być w danej chwili niedostępne lub mogą być produktami zamówieniowymi (o czasie realizacji powyżej tygodnia), jeśli zajdzie taka okoliczność Klient zostanie niezwłocznie o niej poinformowany przez pracownika Sklepu.

 

III

Klienci

 

1. Zamówienia mogą być składane zarówno przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie www.hydropolska.pl (Klienci Zarejestrowani), jak również przez Klientów, którzy takiego konta nie posiadają (Jednorazowi Klienci).

2. Utworzenie indywidualnego konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.hydropolska.pl. W formularzu Klient powinien wskazać następujące dane:

a. imię i nazwisko lub nazwę
b. adres miejsca zamieszkania lub siedziby
c. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres miejsca zamieszkania lub siedziby)
d. NIP (w przypadku osób dokonujących zakupu na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej)
e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
f. adres e-mail
g. nazwę identyfikującą Klienta na potrzeby korzystania ze Sklepu (login)
h. hasło
3. Utworzenie takiego konta umożliwia zarejestrowanemu Klientowi składanie zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia, śledzenie statusu złożonych zamówień oraz pozwala na oglądanie historii dokonanych zakupów.
4. Klient zobowiązany jest powstrzymać się przed umieszczaniem na stronie internetowej Sklepu treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
5. Sklep uprawniony będzie do uniemożliwienia Klientowi korzystania z usług Sklepu w przypadku naruszania przez Klienta postanowień ust. 4 powyżej, a także w przypadku wielokrotnego składania zamówień bez zamiaru ich realizacji.

 

IV

Zamówienia

 

1. Zamówienie można złożyć, korzystając z formularza na stronie www.hydropolska.pl, pocztą elektroniczną na adres hydropolska@list.pl  lub osobiście w siedzibie Sklepu.

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

a) umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów i określenie jego ilości;
b) potwierdzenie danych osobowych w przypadku Klientów Zarejestrowanych lub wprowadzenie do formularza danych przewidzianych w pkt III ust. 2 lit a-f niniejszego regulaminu w przypadku Nowych Klientów;
c) dokonanie wyboru miejsca dostawy;
d) dokonanie wyboru metody płatności;
e) akceptację regulaminu i potwierdzenie zamówienia;

5. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

7. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta z zastrzeżeniem ust. 8.

8. W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu produktów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie, o którym mowa w pkt XII regulaminu. Takie zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie przez Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep domarket.pl.

10. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

 

V

Formy płatności

 

1. Klient, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru:

a) Przelew bankowy - Przelew należności na konto sklepu. Ta forma płatności dotyczy także e-przelewów.
b) Gotówka przy odbiorze - Płatność gotówką przy odbiorze towaru z naszego magazynu lub przy dostawie naszym transportem.
c) Pobranie (Kurier) - Płatność gotówką przy odbiorze paczki (tylko przesyłki kurierskie) za dodatkową opłatą.

2. Sklep każdorazowo informuje Klienta o wysokości opłat związanych z wyborem danego sposobu płatności przed dokonaniem wyboru przez Klienta.
3. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności zamówienie realizowane jest dopiero z chwilą wpłynięcia na konto Sklepu płatności wraz z kosztami wysyłki.

 

VI

Transport

 

1. Na terenie Polski towar dostarczany jest zarówno transportem własnym Sklepu jak i za pomocą zewnętrznego przewoźnika stosownie do decyzji Klienta.

2. Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju towaru (rozmiar, waga).
3. Koszt przesyłki transportem własnym sklepu uzależniony jest od rodzaju towaru (rozmiar, waga) oraz od odległości pomiędzy magazynem centralnym a miejscem dostawy.
4. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.
5. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

 

VII

Czas realizacji zamówienia

 

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia Sklep poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.
2. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia (telefonicznej bądź poprzez pocztę elektroniczną), która odbywa się w ciągu 24h (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.

 

VIII

Gwarancja

 

1. Towar oferowany przez Sklep może być objęty gwarancją producenta, która jest niezależna od odpowiedzialności Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.

2. Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna załączona do produktu.
3. W sytuacji gdy karta gwarancyjna nie została wypełniona przez Sklep, zgłaszając roszczenia z gwarancji należy załączyć dowód zakupu produktu.
4. Na żądanie Klienta Sklep dokona wypełnienia karty gwarancyjnej po przesłaniu jej na adres Sklepu. Zostanie ona niezwłocznie odesłana Klientowi po wypełnieniu.
5. Roszczenia z gwarancji powinny być kierowane do autoryzowanych placówek serwisowych na terenie Polski (wskazane przez producenta lub importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej, na stronie internetowej producenta lub bezpośrednio do Sklepu.

 

IX

Faktury VAT

 

1. Do każdego zakupionego w sklepie Domarket.pl produktu dołączana jest faktura VAT.

2. W przypadku gdy Klient na etapie rejestracji lub składania zamówienia nie podał numeru NIP, faktura może go nie zawierać.
3. Na żądanie Klienta Sklep uzupełni treść faktury o podany przez Klienta numer NIP.

 

X

Wydanie towaru

 

1. Chwilą wydania towaru jest moment odbioru produktu z magazynu firmy, a w przypadku gdy towar jest przesyłany do Klienta, moment odbioru produktu od przewoźnika lub przedstawiciela Sklepu, który dostarczył towar.

2. Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.
3. Sklep ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia towaru, które miały miejsce w trakcie przewozu.
4. Z uwagi na treść ust. 3 powyżej Klient, akceptując regulamin, przenosi na Sklep wszystkie przyszłe roszczenia, które będą mu przysługiwać wobec przewoźnika z tytułu zaginięcia, uszkodzenia, ubytku lub opóźnienia w dostawie towaru.

 

XI

Odpowiedzialność za wady produktu i niezgodność z umową

 

1. Odpowiedzialność Sklepu z tytułu wad lub niezgodności z umową zakupionego produktu wynika z następujących przepisów prawa:

a) ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 w przypadku gdy zakup dokonany został przez osobę fizyczną w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową albo
b) Kodeks cywilny we wszystkich pozostałych przypadkach
2. Klient zobowiązany jest do zbadania przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń przewoźnikowi i zażądania sporządzenia protokołu szkodowego.
3. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient zobowiązany jest o nich poinformować przewoźnika najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.
4. Reklamacje mogą być składane:
a) w formie pisemnej na adres Sklepu
b) drogą mailową na adres 
hydropolska@list.pl

 

XII

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 

1. Klientowi będącemu osobą fizyczną, która dokonała zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).

2. Odstąpienie może nastąpić w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy bez podawania przyczyn. 
3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku:
a) świadczenia usług rozpoczętego za zgodą konsumenta przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy,
b) dotyczącym nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
e) świadczeń, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
f) dostarczania prasy,
g) usług w zakresie gier hazardowych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Obowiązek ten nie uważany będzie za spełniony w przypadku zwrotu zakupionego towaru w przesyłce za pobraniem.
5. Zwrot towaru powinien nastąpić w sposób zapewniający jego bezpieczne dostarczenie do Sklepu. W przypadku przesyłki opakowanie towaru powinno zapewniać możliwość bezpiecznego transportu.
6. Zwrot wpłaconych przez Klienta środków uwzględniający koszty przesyłki do Klienta dokonany będzie niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.

 

XIII

Regulamin

 

1. Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.

2. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych. Regulamin jest również dostępny na pod adresem REGULAMIN
3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sklep z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed dniem zmiany regulaminu.

 

XIV

Dane osobowe

 

1. Klient składający zamówienie wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji) i w celach promocyjnych. Brak wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia uniemożliwia korzystanie z usług Sklepu.

2. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez firmę Inpla-bis Sp.Jawna oraz Grupa Allegro Sp. z o.o swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie www.hydropolska.pl oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).
3. Każdy zarejestrowany w sklepie Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych, przy czym w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Klient nie ma żadnego zamówienia trakcie realizacji. 
4. O wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klient jest każdorazowo informowany na etapie składania zamówienia.

 

XV

Prawa autorskie

 

1. Publikując komentarze lub opinie na stronie internetowej Sklepu, Klient udziela Sklepowi nieodpłatnej licencji do wykorzystania tych komentarzy lub opinii na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych w przepisach prawa obowiązujących w dacie umieszczenia danego komentarza lub opinii. 

2. Licencja udzielona będzie na okres 10 lat.

 

XVI

Prawo właściwe

 

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, a także ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

XVII

Sąd właściwy

 

1. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem będącym osobą fizyczną niedokonującą zakupu w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym jest sąd powszechny wynikający z przepisów prawa.

2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sklepem a Klientem innym niż określony w ust. 1, wynikłych z transakcji, do których ma zastosowanie niniejszy regulamin, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 

XVIII

Kontakt ze sklepem

 

1. Wszelka korespondencja a także towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane na adres Sklepu, chyba że przedstawiciel Sklepu pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej wskaże Kupującemu inny adres.

2. Klient może kontaktować się ze Sklepem również w drodze formularza umieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a także za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 

XIX

Postanowienia końcowe

 

1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże firm.
2. Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej  
www.hydropolska.pl oparte są na informacjach i zapewnieniach producentów i nie w każdym wypadku Sklep ma możliwość ich weryfikacji. Istnieje zatem możliwość, że opisy i dane nie odpowiadają rzeczywistości. Powyższe zastrzeżenie nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru z umową.
3. Zdjęcia umieszczone przy produktach mogą być zdjęciami aranżacyjnymi, ich zawartość może różnić się od sprzedawanego elementu wyposażeniem, stroną, kolorem itd.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2014r.

 

 

 

 

Kontakt ze sklepem